1. Általános rendelkezések

(1) Jelen adatkezelési tájékoztató az OkosHACCP Kft., mint adatkezelő által az OkosHACCP elnevezésű szoftver használatához szükséges e-learning oktatáshoz kapcsolódóan végzett adatkezelésre vonatkozik.

(2) A jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy meghatározza a kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát vagy felhasználását, annak érdekében, hogy az érintettek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon.

(3) A (2) bekezdésben megfogalmazott cél érdekében az Ön személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeljük, gondoskodunk azok biztonságáról, megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

(4) Adatkezelő (egyben a Szolgáltató) a jelen adatkezelési tájékoztató tekintetében:

Név: OkosHACCP Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 5136 Jászszentandrás, Akácfa utca 4.

Postacíme: 5136 Jászszentandrás, Akácfa utca 4.

Elektronikus (e-mail) cím: info@okoshaccp.hu

Cégjegyzékszám: Cg. 16-09-020166

Nyilvántartást vezető bíróság: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága

Adószáma: 27403341-2-16

2. Jogszabályi háttér

Az általunk végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadóak:

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:43§ e.) pont („Ptk.”)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. („Adatvédelmi tv.”);
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete („GDPR”)

3. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama

3.1 A kezelt adatok köre:

Az Ön által az OkosHACCP szoftver használatához szükséges e-learning oktatáson történő részvételhez (regisztráció) az alábbi személyes adatokat megadása kötelező, ezen adatok megadása nélkül az e-learning regisztráció nem valósul meg:

 • Vezeték-, és keresztnév
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • születési hely és idő
 • anyja neve

Az adatkezelés célja: az OkosHACCP e-learning oktatásra történő regisztráció biztosítása és az oktatáson való részvételről kiállított tanúsítvány kiállítása

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f.) pontja, azaz egyrészről az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy az OkosHACCP szolgáltatási szerződésben vállalt oktatási kötelezettség teljesítését igazolni tudja a megrendelői felé, másrészről az Adatkezelővel az OkosHACCP szolgáltatás igénybevételére szolgáltatási szerződést kötő cégek (megrendelők) azon jogos érdeke, hogy az OkosHACCP szoftvert ténylegesen használó munkavállalók részt vegyenek a szoftver használatához kötelezően elvégzendő oktatáson.

Az adatkezelés jogalapjára tekintettel az Adatkezelő elvégezte az érdekmérlegelési tesztet, és annak eredményeként megállapítható, hogy az Adatkezelő és az Adatkezelővel szolgáltatási szerződés kötő cégek jogos érdekével szemben az érintett munkavállalók érdeke nem élvez feltétlen elsőbbséget, az adatkezelés nem korlátozza az érintett magánszféráját.

Az adatkezelés célja az Adatkezelő és a vele az OkoHACCP szolgáltatás igénybevételére szerződő megrendelők (cégek) közötti szerződés teljesítése, azon belül is a megrendelők munkavállalónak az OkosHACCP szoftver használatának feltételét képező e-learning oktatáson való részvételének biztosítása és az oktatás elvégzéséről szóló igazolás kiállítása. Ez a cél más módon, mint az érintett munkavállalók személyes adatainak kezelése nélkül nem érhető el.

a.) A megrendelő cégek méltányolható jogos érdeke, hogy a munkavállalóik részt vegyenek az OkosHACCP szoftver használatának feltételét képező e-learning oktatáson, az Adatkezelő jogos érdeke pedig az, hogy igazolást tudjon kiállítani arról, hogy a megrendelő munkavállalóinak megtartotta az oktatást. 

b.) Az adatkezelés célja és a Felek jogos érdekének figyelembevételével, a megrendelő munkavállalói személyes adatainak kezelése indokolt. 

c.) A megrendelő munkavállalójának, mint érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatos érdeke lehet az, hogy arra csak a fent megjelölt célból és a feltétlenül szükséges ideig kerüljön sor. Az érintettet az adatkezeléssel összefüggésben magánszférájára nézve negatív joghatás nem éri, emellett az érintett jogos érdekét is szolgálja az adatkezelés, mivel az érintett munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb más jogviszonyban áll a Megrendelővel, és ahhoz, hogy el tudja látni a Megrendelő által rábízott feladatot (az OkosHACCP szoftver használata), elengedhetetlen a személyes adatainak kezelése.

d.) Az Adatkezelő és a megrendelők jogos érdekével szemben az érintettek érdeke nem élvez feltétlen elsőbbséget, az adatkezelés nem korlátozza az érintett magánszféráját. Az adatkezelés az érintett érdekeit is szolgálja.

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat az esetleges jogviták során történő bizonyítás érdekében, az általános elévülési határidőig, azaz 5 (öt) évig tároljuk.

3.2 Naplóállományok (logfile-ok)

Az e-learning használata során a rendszer automatikusan naplózza az alábbi adatokat:

– az Ön számítógépének dinamikus IP-címe

– az Ön számítógépének beállításaitól függően az Ön által használt böngésző és az operációs rendszer típusa

– az Ön oldallal kapcsolatos aktivitása 

– az aktivitás időpontja

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f.) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke

Adattárolás időtartama: keletkezéstől számított 90 nap

Érdekmérlegelési teszt a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f.) pontja alapján végzett adatkezelésre tekintettel:

 • Az adatkezelés célja: Ezen adatok felhasználása egyrészről technikai célokat – úgymint a szerverek biztonságos működésének elemzése, utólagos ellenőrzése, biztonsági eltérések rögzítése – szolgál, másrészről ezen adatokat oldalhasználati statisztikák készítéséhez, 
 • Az adatkezelő jogos érdeke: az e-learning oldal rendelkezésre állásához és biztonságos működése
 • Az érintett személyes adatai védelmével kapcsolatos jogai és szabadságai: 
  Az érintett fenti adataiból az Adatkezelő nem képes azonosítani az érintettet.
  A naplófájlokban tárolt adatok nem kerülnek összekapcsolásra olyan egyéb információkkal sem, amelyek lehetővé tennék az adatok mögött álló személy beazonosítását.
  Az adatok kezelése az érintett magánszférájára nincs hatással, az érintett adatvédelemmel kapcsolatos jogaira és szabadságaira ezen adatkezelés nem jelent veszélyt.

Az érdekmérlegelési teszt eredményeként megállapítható, hogy az Adatkezelő jogos érdekével szemben az érintett érdeke nem élvez feltétlen elsőbbséget, az adatkezelés nem korlátozza az érintett magánszféráját.

3.3 A fenti céloktól eltérő adatkezelés

Az Önnel kapcsolatos személyes adatokat bármely, a fentiekben meghatározottaktól eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, vagy piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az Önhozzájárulása alapján kezelhetünk.

Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az Ön azonosító adataival és a hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

Ezen adatokat kötelesek vagyunk törölni, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy Ön így rendelkezik.

4. Az adatfeldolgozók adatai, elérhetőségei:

A tárhelyszolgáltató adatai:

 • Neve: OkosHACCP Kft
 • Székhelye: 5136 Jászszentandrás Akácfa utca 4.
 • E-mail címe: info@okoshaccp.hu
 • Telefon: +36204123594

5. A személyes adatok megismerésére jogosultak:

Azon saját alkalmazottaink, megbízottaink és egyéb közreműködőink, akiknek munkakötelezettségeik teljesítéséhez vagy az általuk elvégzendő feladat ellátásához a kezelt adatok megismerésére szükségük van. Kötelesek vagyunk biztosítani, hogy az általunk kezelt adatok megismerésére jogosultak mindenkor betartsák a jelen adatkezelési tájékoztatóban, valamint az irányadó jogszabályokban foglalt előírásokat.

6. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai érvényesítésére irányuló kérelmét az info@okoshaccp.hu e-mail címre küldheti el.

6.1 Tájékoztatás kéréséhez való jog

(1) Az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az erre irányuló kérelme benyújtásától 25 napon belül írásban- ideértve az elektronikus utat is- tájékoztatjuk az általunk kezelt, illetve az általunk megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

(2) A tájékoztatás díjmentes. Ha a azonban a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre is figyelemmel:

a) észszerű összegű díjat számíthatunk fel, vagy

b) megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása minden esetben bennünket terheli.

6.2 Törléshez való jog

(1) Kötelesek vagyunk töröljük a személyes adatot, ha

a) kezelése jogellenes;

b) Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, vagy kéri az adatainak törlését és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) az adat törlését a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

(4) Törlés helyett az zároljuk a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

6.3 Hozzáféréshez való jog

(1) Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

az adatkezelés célja

az érintett személyes adatok kategóriái

azok a címzettek, akikkel/amelyekkel közöltük vagy fogjuk közölni a személyes adatait, különös tekintettel a harmadik országbeli címzettekre, illetve nemzetközi szervezetekre

a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, akkor melyek ezen időtartam meghatározásának szempontjai

az Ön azon joga, hogy kérelmezheti tőlünk az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

ha az adatokat nem Öntől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ

(2) Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátjuk. Az Ön által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számítunk fel. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk a rendelkezésére, kivéve, ha Ön másként kéri.

6.4 A helyesbítéshez való jog

(1) Kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

(2) Amennyiben a valóságnak megfelelő vagy a kiegészítő adat nem áll rendelkezésre, kiegészítő nyilatkozat útján végezzük el a helyesbítést és kiegészítést.

6.5 Tiltakozáshoz való jog

(1) Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag jogi kötelezettségünk teljesítéséhez vagy a mi vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

törvényben meghatározott egyéb esetben.

(2) Az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, és annak eredményéről írásban tájékoztatjuk Önt.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, kötelesek vagyunk megszüntetni az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a döntésünkkel nem ért egyet, illetve, ha a 15 napos határidőt elmulasztjuk, a döntés ellen – annak közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

6.6 Az adatkezelés korlátozásához való jog

(1) Korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

Ön vitatja a személyes adatok pontosságát;

az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.

(2) Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

6.7. Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható – ha ez technikailag megvalósítható – formátumban megkapja, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Ha a helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelme nem teljesíthető, akkor a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban tájékoztatjuk a kérelem elutasításáról, annak ténybeli és jogi indokairól.

Az Ön jelen 7. pontban meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az Érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

7. Jogorvoslati lehetőségek

Jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat:

a.) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon:  +36 (30) 683-5969

+36 (30) 549-6838

+36 (1) 391 1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

b.) az Ön lakóhelye, ill. tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszékhez.

Az adatkezelési tájékoztató érvényes: 2022. szeptember 1-től visszavonásig

 

Okos HACCP